Høringssvar fra Danmarks jægerforbund Aalborg

25. aug. 2021 -- Tilføjet af : Sikem

 

Læs Høringssvar fra Danmarks Jægerforbund Aalborg - HER

 

Sundheds- og Kulturforvaltningen

 

Vedr.: Høring af Aalborg Kommunes nye Fritidsfacilitetsstrategi

Danmarks Jægerforbund, Jægerrådet Aalborg, som er en sammenslutning af jagtforeninger i Aalborg Kommune har modtaget ovennævnte strategi i høring, og vi skal i den forbindelse bemærke følgende:

Jægerrådet repræsenter 17 jagtforeninger med i alt 2.226 medlemmer, som bidrager til et aktivt foreningsliv på tværs af aldersgrupper. Jægerne er aktive benyttere og beskyttere af naturen, og jægerne er en del af den aktive naturforvaltning – både når det gælder beskyttelse og bevaring af naturen og vildtet, og når det gælder om at høste af naturens overskud.

Uden natur har vi ingen mulighed for at udøve vores jagtinteresser, og selve jagten er en del af en unik, bæredygtig naturoplevelse.

Dette betyder, at vi i jægerrådet arbejder for, at brugen af naturen skal indrettes på en måde, hvor den ikke forhindrer andre i at bruge naturen. Samtidig skal jægerne have mulighed for at bruge naturen aktivt til jagt på både private og offentlige arealer.

Vi ser meget positivt på en Fritidsfacilitetsstrategi, hvor det nævnes, at der ønskes et mangfoldige friluftsliv, som udfoldes under åben himmel.

Det bemærkes særligt, at der ønskes en konstruktiv dialog på tværs af brugergrupper, som blandt andet italesættes ved de gode cases, hvor sambrug fungerer godt.

Jægerrådet vil gerne understrege det allerede gode samarbejde mellem Aalborg Kommune og jagtforeningerne under jægerrådet om følgende aktiviteter:

·         Jægerne hjælper med regulering af Aalborgs Kommunes rågekolonier, hvor der efterfølgende i samarbejde med Aalborg Kommune etableres en dag, hvor borgerne kan komme til ”rågeaften” og få mulighed for at smage rågerne og opleve andre aktiviteter.

·         Jægerne har et uddannet korps af mårhundereguleringsjægere, som allerede nu arbejder på private lodsejeres jorde.

·         Schweissregisteret, hvor man kan finde en Schweisshundefører, der kan hjælpe borgere i forbindelse med påkørte dyr.

·         Hundekorps, som tilbyder lodsejerne at opsætte skræmmemidler eller drive græsmarkerne af, inden der tages slet. Dette for at sikre, at ynglende fugle og klovbærende vildt ikke bliver slået ihjel under klipperen.

·         Hjælper med regulering af råvildt i Billeskoven.

Vi ønsker særligt at understrege det gode samarbejde, som finder sted i Aslundskoven, hvor den lokale jagtforening har lejet jagten i snart 100 år. Dette samarbejde er et tydeligt bevis på, at jagten drives både etisk og bæredygtigt. Derudover er der indarbejdet i jagtlejekontakten, at jagtforeningen arrangerer en årlig skoleklassejagt for den lokale skoles 8. klasse. Skoleklassejagten bliver afholdt med deltagelse af naturvejleder og schweisshundeførere, således at der bringes undervisning og viden om naturen ind i dagen.  

Jægerrådet ønsker et endnu stærkere samarbejde med Aalborg Kommune, og derfor vil det være ønskeligt med en præcisering af, hvordan den øgede dialog og samarbejde skal udmønte sig i praksis i den nye Fritidsfacilitetsstrategi.

Jægerrådet vil i særdeleshed gerne bidrage til, at flere skoleklasser får mulighed for skoleklassejagter.

Det er på nuværende tidspunkt alene naturvejledere og kommunens egne reguleringsjægere, som regulerer skadevoldende vildt. Det er jægerrådets opfattelse, at dette ikke er tilstrækkeligt til at holde bestanden af skadevoldende vildt på et fornuftigt niveau.

Jægerrådet ønsker derfor et endnu stærkere samarbejde om regulering af skadevoldende vildt, så vi sikrer beskyttelse af andre arter og dermed den øvrige fauna. Jægerrådet kan i samarbejde med Aalborg Kommune bidrage med følgende:

·         Regulering af skadevoldende vildt på såvel kommunale som private arealer, f.eks. husmår, byræve m.v. (der findes et uddannet korps af reguleringsjægere).

·         Regulering af andrikker i vandhuller, hvor de antalsmæssigt udgør et problem.

·         Regulering af invasive arter, f.eks. mårhund, mink, vaskebjørn, amerikansk skarvand og nilgås. For så vidt angår regulering af mårhund, mink og vaskebjørn er det en samfundsopgave, hvor alle bør deltage, såvel private som offentlige lodsejere.

·         Regulering af måger og duer.

Aalborg kommune har tidligere tilbudt jagt for nyjægere. Denne tilbud ser vi gerne genindført i forbindelse med den nye strategi. Jægerrådet bidrager gerne med hjælp til, at der kan afholdes nyjæger- og skoleklassejagter på kommunens arealer.

Det vil være i mange hundeejeres interesse, hvis der kan findes en model for, at nogle af de kommunale arealer også kan bruges til fælles hundetræning, for både jagtforeningernes medlemmer og ikkejægere.

Vi ønsker ligeledes en dialog om jagt på kommunale arealer for jagtforeninger under jægerrådet.

Slutligt ønsker vi at rette en særlig opmærksomhed på, at når Fritidsfacilitetsstrategien skal optimere tilgængeligheden til skov og vandområder, ja, naturen i sin helhed, at dette sker under nøje hensyntagen til de ynglende pattedyr og fugle, som i særlige perioder af året kræver ro og ikke tåler forstyrrelser fra mennesker. Benyttelse og beskyttelse skal således gå hånd i hånd.

Jægerrådet imødeser en dialog og samskabelse/sambrug, hvorfor dette høringssvar ligeledes skal ses som en invitation til møde om, hvordan jægerrådet bedst muligt kan bidrage til den nye Fritidsfacilitetsstrategi.

 

Venlig hilsen

Danmarks Jægerforbund, jægerrådet Aalborg

 

 

Lars Nielsen

Formand for jægerrådet, Aalborg

 

​​​​​​​

Seneste nyheder

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/